Szocio-Kulturális Centrum

A Keleti Szivárvány Alapítvánnyal kapcsolatba került halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozó egyének, családok, csoportok, tagjai, elsősorban a fogyatékkal élő személyek és családtagjaik. Az Alapítvány gépjárművei által biztosított szállítási szolgáltatás hatására, aktívabban részt vehetnek, a közösségi, és társadalmi életben. A közösségi és magánélethez tartozó közszolgáltatások igénybevételével, a halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok tagjai számára, lehetőség nyílt arra, hogy interperszonális kapcsolatrendszerüket erősítsék, valamint elkerüljék, az egyéni és családi izolációt, és szegregációt. Kulturális és szabadidős programok, munkába járás azon sérült személyek számára, akik szociális, illetve egészségügyi akadályozottság miatt a földrajzi korlátok áthidalására, képtelenek, vagy részben képesek.

Az Alapítvány, 30 fő halmozottan hátrányos helyzetű egyénnel, és családtagjaival került kapcsolatba, ami összességében 120 főt jelent. Az Alapítvány otthoni ellátásban, gyermekfelügyeletben, hivatalos ügyekben, szociális és egészségügyi ellátások igénybe vételében, szabadidős, és kulturális, oktatási és foglalkoztatási tevékenységek igénybe vételben, az esélyegyenlőségi problémák feltérképezésében, és a hiányosságok jelzésében, felszámolásában nyújtot professzionális segítséget. A szállítást a 2014.-ben, havi átlagban 360 alkalommal vették igénybe a kliensek.

Az Alapítvánnyal kapcsolatba került, elsősorban fogyatékkal élő személyek számára, a Szocio-Kulturális Centrum tevékenységén keresztül, a szociális munka kezelési módszereivel történik az egyéni esetkezelés. A rendszerszemléletű családgondozás bevezetésével, a fogyatékkal élő gyermeket/hozzátartozót gondozó családok számára felajánlottuk, a pár és családterápia lehetőségét. Egy olyan szülőcsoport létrehozása a cél, amely az önsegítő csoportok mintájára, egymás pozitív tapasztalatiból szerzett tudásanyag átadására épülve működik.

A sokproblémás családokat érintő krízishelyzetek kezelésére, valamint a családi kapcsolatrendszerekben működő disz-funkciók feloldására, lehetőség van, család és zeneterápiás szolgáltatás igénybe vételére . A súlyosan terhelt családok számára lehetőséget biztosítotunk, a krízishelyzetekkel összefüggő problémák szakmai segítséggel való megoldására. A családok leterheltségének és kiégésének megelőzése érdekében, a sérült gyermekek számára, különböző speciális napközbeni ellátási formákat tudunk biztosítani: készségfejlesztő foglalkozások, szabadidős és kulturális programok szervezésével.

A professzionális szakmai segítségnyújtás a sérült gyerekek egyéni szükségleteire alapozva, személyre szabott módon, és az aktuális napi problémák feloldásának előtérbe helyezésével történnek, a családok igényeit figyelembe véve. Az Alapítvány egyértelműen folytatni akarja, a professzionalistáson alapuló, a szervezettel kapcsolatba kerülő kliensekkel végzett esetkezeléseket, ahol nem az akadályozottság, a hiányzó képességek, készségek visszaszerzésére, helyezzük a hangsúlyt, hanem a meglévő képességek és készségek által nyújtott lehetőségekre, azok hosszú távú megerősítésére, valamint aktív munkaerő-piaci helyzetük javítására.

Az Alapítvány a Szocio – Kulturális Centrum tevékenységén keresztül, hozzájárulhat az aktív társasági és társadalmi élet meg és újraszervezéséhez, a fogyatékkal élő emberek és családtagjaik számára.
Mivel a jelenlegi szabályozás nem tudja feloldani azt a helyzetet, hogy az a hozzátartozó, aki a fogyatékos személy ápolására otthon marad, és gondozás, ápolás nyújtására „kényszerül a nap 24 órájában, maga kerül halmozottan hátrányos helyzetbe, hiszen semmi esélye a munkaerő – piacon való megjelenésének. A súlyosan – halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok 74,4 %-ának jövedelme létminimum alatti, 73,2 %-uk a szubjektív szegénységi küszöb alatt él, 40,8%-uknak pedig a nyugdíjminimumnál is alacsonyabb az egy főre eső jövedelme (szegénységi küszöb jövedelemhatára).

Olyan komplex segítségnyújtást megvalósító tevékenység létrehozása cél, amely által tehermentesíteni lehet a családokat, törekedve a munkaerő-piaci szempontból aktív szülők, 4 – 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatásának elérése érdekében. Szociális és mentális segítségnyújtás a szociális munka eszközrendszerének és módszereinek alkalmazásával, a „kiégett”, sérült, vagy tartósan beteg családtagot nevelő, ápoló, gondozó szülők pszichés egyensúlyának helyreállítás érdekében. A tevékenységek közül prioritásként jelenik meg, a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozó egyének, és családok számára, egy komplex segítségnyújtási forma működtetése, amely képes a kirekesztett, perifériára kerülőket, újra közösségbe, és közösségi életben való részvétel felé integrálni, re-integráli, a családtagokat, újra a társadalom teljes jogú tagjaivá tenni.

 
 
 

General Computerworks Kft         
4400 Nyíregyháza Szabadság tér 12. II/2.